Lễ hội


READING CORNER WITH PARENTS: NGƯỜI KỂ CHUYỆN BÍ MẬT
HOẠT ĐỘNG TÂN NIÊN: GÓI TẾT VÀO TAY


 LỄ HỘI XUÂN GIÁP THÌN: A! TẾT LÀ ĐÂY
ONCE UPON A CHRISTMAS
 


 


 

HAPPY HALLOWEEN - HI, STICK TOWN

 

 


 

MID-AUTUMN FESTIVAL

 


 

HELLO SUMMER FESTIVAL

Hãy nhận thêm thông tin về The First Academy

Hãy nhập email của bạn vào đây để nhận tin mới nhất!